Προϊόντα ››

Επισκευή / Αγκύρωση

6611-07-0016

Κωδ.: 6611-07-0016
REOTOL-SPL (καφέ σκούρο). Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, F). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο N/T κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T3.1 και T3.2.
Κατασκευαστής: ISOMAT
Συσκευασία: δοχείο 20kg